top of page
WebTableAndJournal.png

tiimeille.

Työnohjausta, jotta voisitte töissä keskittyä olennaiseen.

> Jäsentää työntekoanne ja kirkastaa arkityönne tavoitteita.

 

> Auttaa teitä kehittämään työntekoanne tukevia rakenteita.

 

> Edistää tiimin keskinäistä kommunikaatiota.  

>> Auttaa tiimiänne perustehtävän toteuttamisessa ja keskinäisessä yhteistoiminnassa.

"Koen, että kaikki tiimin jäsenet kehittyivät ammatillisesti tässä prosessissa."

Otsikon palaute on kolmen tapaamisen 

prosessista ja osoitus siitä, että jo lyhyestäkin Ratkaisevan Dialogin toteuttamasta työnohjausprosessista oli kyseiselle tiimille hyötyä. Optimaalista ammatillisen kehittymisen kannalta kuitenkin on, jos pääsemme työskentelemään yhdessä puolesta vuodesta kahteen vuoteen esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

Tiimin aito kehittyminen lähtee aina yksilöiden työssään kokemista muutostarpeista. Nämä yksilölliset tarpeet johtavat koko tiimin kehitykseen silloin, kun muutostarpeet tiedostetaan yhdessä ja niistä muotoillaan yhteisiä päämääriä. Yhdessä läpikäytävät muutosprosessit kehittävät kaikkia yhteisön jäseniä, sillä ihmiset oppivat sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Tämä tarkoittaa, että yksilön ammatillinen kehitys etenee oppimalla toisten kanssa ja toisilta. Oman työn ja ammattitaidon kehittämisen ohella tiimi oppii työnohjauksessa ammatillista reflektiota sekä toistensa tukemista heidän reflektoinnissaan.

 

"Ihmiset oppivat sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta."

Työnohjaajan ammattitaitoa on huolehtia turvallisen oppimistilanteen rakentumisesta sekä siitä, että aiheet pysyvät tiiviisti kiinni työssä ja hyvän yhteistoiminnan kehittämisessä. Työnohjaus tulee monilla tavoin lähelle työyhteisön kehittämishankkeita. Työnohjaus on kuitenkin tiiviimpää ja pitkäkestoisempaa kuin suurin osa työyhteisön kehittämishankkeista. 

Alussa selvitetään tiimin jäsenten yksilölliset tarpeet ja toiveet, joiden avulla luodaan yhteiset tavoitteet työnohjausprosessille. Työnohjauksessa kehittäminen etenee täysin tiimin omien tarpeiden ja halukkuuden ehdoilla, toki työnantajan kanssa sovittujen reunaehtojen puitteissa.

Yksi tiimin työnohjauksen tavoitteista on dialogisuuden ja reflektiokyvyn lisääminen. Työnohjaaja ohjauksellaan edistää yhteisön työhön suuntautuvaa dialogia ja haastaa ohjattavat reflektoimaan työtä monipuolisemmin

ja syvemmin kuin mikä työn arjessa on yleensä mahdollista. Työnohjaus voi parhaimmillaan olla tiimin arkityön välittömistä haasteista etäännytetty tilanne, jossa voidaan käsitellä vapaammin yhteisölle tärkeitä kysymyksiä.

Miten työnohjaus lisää työn sujuvuutta ja mielekkyyttä?

  • Lähdemme työstämään yhdessä sitä, mikä on juuri nyt teille aidosti tärkeää. 

  • Keskitymme siihen mihin voimme vaikuttaa ja miksi se on merkityksellistä. (Aina löytyy asioita, joihin emme voi vaikuttaa, mutta aina on myös asioita, joihin voimme vaikuttaa.)

  • Ihmettelemme, jäsennämme ja ennakoimme sekä sen jälkeen kokeilemme. Seuraavalla työnohjauskerralla pääsemme arvioimaan ja kehittämään asiaa eteenpäin tai hyödyntämään muutoin kokemuksen tuomaa oppia.

  • Tiimin työnohjaus tarjoaa sekä myötätunnon ulottuvuuden jakamillemme kokemuksille, että useamman näkökulman asian hahmottamiseksi syvemmin tai laajemmin.

Miksi valita
Ratkaiseva Dialogi tiiminne työnohjauksen toteuttajaksi?

  • Työnohjaajana Susannalla on kyky hahmottaa olennainen rönsyistä ja peilata se takaisin ryhmälle aidosti tärkeiden asioiden edistämiseksi.
    Toisin sanoen kaikkea ei jäädä tarpeettomasti pyörittämään vaan huuhdotaan kultahiput esiin ja keskitytään niiden jatkojalostukseen.

  • Toimintaterapeutin ammattitausta tuo ryhmänohjaukseen taitoa ja varmuutta (Susanna on ohjannut yli 1000 ryhmää dialogisuuden periaatteita hyödyntäen).

  • Asiakkaiden palautteista voit myös tutustua tarkemmin, mitä asiantuntijat ja heistä koostuvat tiimit ovat saaneet aikaan sekä minkälaisia kokemuksia heillä on työnohjaustyöskentelystä.

 

Asiakaskokemus tiimin työnohjauksesta (3 x 90min, 1 x kk:ssa, 7 hlöä)

"Työnohjausprosessissa hyödyllisimmäksi koin tiimin eri jäsenten ajatusmaailmaan sisälle pääsemisen, miten kukakin ajattelee eri tilanteista ja miten niihin suhtautuu. Se auttoi minua ymmärtämään tiettyjen tiimiläisten käytöstä kuluneen kevään aikana. Hyödyllistä oli myös miettiä omia työtapoja, vuorovaikuttamista ja saada ulkopuolisen ihmisen näkökulmaa omaan työhön. Tämä helpottaa työnsuunnittelua ja kommunikointia työyhteisössä tulevaisuudessa.

 

Työnohjaaja lähestyi tiimiämme avoimesti, empaattisesti ja ymmärtäväisesti. Työnohjaajallamme oli hieno kyky poimia kerrotuista tilanteista avainasiat, sanoittaa ne ymmärrettävästi ja saada ajattelemaan myös kolikon kääntöpuolta. Vaikutuksen teki myös työnohjaajan aito läsnäolo työnohjauksessa ja kyky puhua vaikeistakin asioista neutraalisti. Mukavaa oli, että käsiteltävät asiat lähtivät meistä tiimiläisistä ja jokainen sai vuorollaan sanoa. Tämä toimi ehkä jopa paremmin näin etänä kuin livenä. Työnohjaaja toimi "erotuomarina" ja suunnan näyttäjänä keskustelussa ja auttoi etsimään ratkaisuja yhdessä, ei sanellut niitä ylhäältä päin. Tuntui, että keskustellessa oltiin kaikki vertaisia."

Tiimeille-sivun lähteenä käytetty: Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M., Soini, T. & Soininen J. . Työnohjauksen käsikirja. (2016).

bottom of page