top of page
WebTableAndJournal.png

esimiehille.

Työnohjausta, jotta johtaisit taitavasti itseäsi johtaaksesi hyvin muita.

> Auttaa sinua esimiehenä johtamaan itseäsi, ajatteluasi ja toimintaasi. 

 

> Kannustaa sinua kasvamaan esimiehen eri rooleissa.

> Tarjoaa monipuolisia tarkastelukulmia tavoitteiden saavuttamiseksi kestävillä periaatteilla.

>> Auttaa hyödyntämään koko potentiaalisi.

Esimiehenä olet mahdollistaja, et ratkaisija, mutta roolisi on ratkaiseva.

Miten johdetaan yhteistä työntekoa organisaation tavoitteita kohti ja seurataan niiden toteutumista –samalla sallien riittävästi virkistävää vapaamuotoista toimintaa ja vuorovaikutusta? Miten huolehditaan työyhteisön hyvinvoinnista ja vastataan henkilöstön kehittymisestä? Miten valitaan oikeita toimintatapoja ja jaetaan käytettävissä olevat voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla?

Esimiehen oma työnohjaus on erinomainen väline tukemaan sinua näissä kysymyksissä. Työnohjauksessa valtavina ja epämääräisinä näyttäytyvät haasteet täsmentyvät helpommin käsitettäviksi toimintakokonaisuuksiksi ja sen myötä konkreettisiksi kohdattaviksi haasteiksi. Tässä ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja ratkaisukeskeiset johtamisen työkalut ovat tärkeää valuuttaa.  

Työnohjaus on esimiehen omien oivallusten synnyttämistä. Ratkaisukeskeisessä prosessissa on kyse yhteisestä tutkimusmatkasta esimiehen työhön, jossa työnohjaajalla ei ole kaikkitietävän viisaan roolia. Työnohjaaja pikemminkin antaa oman kokemuksensa ja ymmärryksensä valmennettavan palvelukseen osaksi laajempaa yhteistä vuoropuhelua – dialogia.

Työnohjaus johtamisen tukemisessa ja kehittämisessä

Mihin kysymykseen sinä haluat löytää vastauksen omassa työssäsi?

Johtajan rooli

Esimiehen ammattiroolin selkiytyminen​

tuo ryhtiä tekemiseen.

 • Miten tarkastella omaa suhdetta esimiestyön eri alueisiin ja näiden roolien suhdetta toisiinsa?

 • Miten hahmottaa, mitkä esimiestyön roolit ovat hyvin hallinnassa ja mitä olisi tarpeen kehittää?

 • Miten jäsentää omaa roolia osana työpaikan kokonaisorganisaatiota ja yhteiskunnallisia verkostoja?

 

Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden pysähtyä, keskittyä ja syventyä. Työnohjaajana autan sinua oman työnkuvasi ja osaamisesi hahmottamisessa. Johtajan roolin omaksumisen lisäksi työnohjaus voi auttaa sinua täsmentämään oman työsi luonnetta ja rajoja suhteessa muiden työrooleihin ja -tehtäviin eri tasoilla. 

Valta

Johtajan tehtäviin kuuluu perusteltu ja rajattu vallankäyttö.

 • Miten puuttua alaisten työsuorituksen laatuun tai epäasialliseen käytökseen? Miten sietää tilanteita, joissa alaiset kokevat pettymyksiä ja ilmaisevat kiukkua esimiestään kohtaan? Miten kohdata omat tunteet näissä kuohuttavissa työtilanteissa ja tarkastella tilannetta riittävän etäältä?

 • Mistä löytää rohkeutta tehdä itsenäisiä päätöksiä ja sietää epävarmuutta, joita vaikeat ratkaisut synnyttävät?

 • Miten käsitellä yksinäisyyttä, jota tiedon vastuullinen pidättäminen aiheuttaa? Esimies tietää usein organisaatiossa kehitteillä olevat suunnitelmat ja pystyy ennakoimaan tulevia päätöksiä, mutta ei yleensä voi kertoa niistä alaisilleen.

 • Miten tiedostaa ja ehkäistä mahdollisia vallankäytön houkutuksia, kuten itselle mieluisten työntekijöiden suosimista tai alaisten vuorovaikutuksen rajoittamista oman epävarmuuden vuoksi?

 

Esimerkiksi näitä kysymyksiä pohtivalle esimiehelle työnohjauksesta voi olla korvaamaton apu. Työnohjauksessa esimies voi valmentautua edessä oleviin haastaviin tilanneselvittelyihin, etäännyttävän ja ennakoivan pohdinnan avulla, löytäen toimintatapoja, joita työpaikan arjessa voi olla vaikea oivaltaa.

 

Mitä paremmin työnohjauksessa uskalletaan käsitellä vallankäytön kysymyksiin liittyviä arkojakin asioita, sitä todennäköisemmin esimies kykenee suuntaamaan energiansa esimiestyön ydintehtävien toteuttamiseen.

Työnohjauksessa voit hahmottaa, mitä esimiestyön osaa on hyvä pohtia itsekseen, mistä olisi syytä keskustella toisten esimiesten kanssa, milloin ja miten viedä asioita ja tietoa ylemmälle johdolle ja missä tilanteissa riittää ulkopuolinen luotettava keskustelukumppani - työnohjaaja.

Toiminta-ympäristö

Selkeät rakenteet mahdollistavat laadukasta vuorovaikutusta.

 • Miten luodaan selkeitä tavoitteita?

 • Miten luodaan mielekkäitä rakenteita?

 • Miten luodaan ammatillisuutta edistävää vuorovaikutusta?

 • Miten ohjataan itseohjautuvuutta?

 

Työnohjauksessa voidaan esimerkiksi etsiä ratkaisuja siihen, miten muotoilla alaisten kanssa perustehtävistä mielekkäitä tavoitteita sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Työnohjauksessa voidaan kehittää myös rakenteellisia toimintamalleja: esimerkiksi hyvin suunnitellut kokouskäytännöt vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisia keskusteluja niissä voidaan käydä. Työnohjauksessa voidaan myös tutkia esimiehen omaa ammatillista vuorovaikutusta, sillä esimies on alaisille esimerkki siitä, miten työpaikalla toimitaan.

Dialoginen yhteistoiminta

Hyvä johtajuus on tavoitteellista yhteistoimintaa,

joka hyödyntää työyhteisön potentiaalin.​

 • Miten hyödyntää monipuolisesti alaisten kokemuksia työn kehittämisessä ilman, että johtamistehtävät lipsuvat alaisten harteille?

 • Miten toteuttaa dialogisesti työpaikan kokouksia, työhön ohjeistamista, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä kehityskeskusteluja?

 • Miten kehittää innostavaa, oppimista tukevaa ja uutta luovaa yhteistoimintaa organisaation raamien puitteissa?

 • Miten tuoda muutoksen merkitys esille siten, että työntekijä voi ymmärtää, miksi muutosta tarvitaan ja mihin sillä tähdätään? 

 

Työnohjauksessa on mahdollista oppia keinoja, joilla vahvistetaan ja kehitetään työyhteisön yhteistoimintaa esimerkiksi dialogisten kokouskäytäntöjen avulla. Hyvä johtajuushan on ennen kaikkea tavoitteellista yhteistoimintaa alaisten kanssa. Työnohjaaja voi auttaa esimiestä käymään monipuolisesti läpi eri toimintavaihtoehtoja ja niiden oletettuja seurauksia - sekä eri näkökulmista että eri aikajänteillä. Työnohjauksessa tapahtuvalla kyselemisellä, ihmettelyllä ja pohtimisella tuetaan esimiehen reflektiivistä toimintaa työpaikalla. Tämä edesauttaa koko työyhteisön kehittymistä työssä oppivaksi.

Esimiehille-sivun lähteenä käytetty: Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M., Soini, T. & Soininen J. . Työnohjauksen käsikirja. (2016).

bottom of page