top of page

dialogisuus.

Erilaisten näkökulmien tavoittelu

Dialoginen vuorovaikutus edistää monien erilaisten kokemusten ja näkökulmien hyödyntämistä, mikä laajentaa ja syventää oman työn reflektiota. Erilaisten kokemusten ja näkökulmien käsittely johtaa parhaimmillaan uusien asioiden oivaltamiseen.

"Tässä ja nyt" hetken kokemukset

Jokainen katsoo tilannetta omasta näkökulmastaan, omien kokemustensa pohjalta. Dialogisen vuorovaikutuksen lähtökohtia on, että ihmiset oppivat toisiltaan ja kykenevät luomaan uutta näiden näkökulmien kohtaamisessa. "Tässä ja nyt" hetken jaetut kokemukset luovat yhteistä ymmärrystä ja luottamusta sekä ovat hedelmällistä maaperää uusille ideoille.

Liitytään toisen puheeseen ja luodaan yhteistä kieltä

Ryhmätyönohjauksen keskiössä on aito kuunteleminen oman asian esille tuomisen sijaan; työnohjaaja ohjaa osallistujia huomioimaan puheenvuorossaan sen, mitä ovat kuulleet muiden sanovan. On myös tärkeä tuoda esille, miten kukin ymmärtää keskeiset käsitteet. Yhteistä kieltä luodaan lisäksi metaforien kautta, jotka herättelevät erilaisia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia sekä auttavat löytämään erilaisia näkökulmia yhteiseen työhön.

Ristiriitojen työstäminen

Erilaisia näkemyksiä ei tarvitse nähdä toisiaan poissulkevina, vaan ilmiön, työtilanteen tai asiakasprosessin eri puolina. Jännitteisiä näkökulmia voidaan käsitellä rinnakkain. Erilaisten näkemysten muodostaman kokonaisuuden tarkastelu tuottaa parhaimmillaan uusia oivalluksia ja auttaa ohjattavia muuttamaan omia ennakkokäsityksiään.

Etsitään piiloon jääneitä näkökulmia

Työnohjauksessa päästään tarkastelemaan asioita totuttujen ajatusratojen ulkopuolelta. Tutkiva ja utelias ote voi johtaa jonkin pidemmän aikaa piilossa olleen näkökulman tai idean löytymiseen. 

Tutkitaan eri näkökulmien yhteyksiä ja niistä muodostuvaa kokonaisuutta

Pohtimalla asioita erilaisista näkökulmista, kootaan työnohjaajan avulla ikään kuin palapeliä, jonka kokonaiskuva alkaa hahmottua vasta kun paloja on riittävästi. Työnohjaaja nostaa esiin huomaamiaan yhteyksiä puheenvuorojen välillä sekä kirkastaa eri näkökulmien tuomaa rikkautta.

Ratkaisevan Dialogin työnohjauksissa liikutaan
ratkaisukeskeisyyden ja dialogisuuden välillä

  • Ratkaisukeskeinen työnohjaus tavoittelee asiakkaiden toivomaa muutosta, mutta siihen pääsemiseksi tarvitaan dialogia, jossa tavoitteena on vaihtoehtojen hahmottaminen ja syventynyt ymmärrys aiheesta.

  • Työnohjauksessa on läsnä ratkaisukeskeisen ja dialogisen näkemyksen välinen jännite: Toisaalta tavoite luodaan alussa, toisaalta suunta tarkentuu keskustelussa.

 

  • Ratkaisukeskeinen viitekehys tarjoaa dialogin käymiselle työnohjauksessa selkeät puitteet: Ratkaisukeskeiset kysymykset mm. auttavat dialogia lähtemään liikkeelle ja etenemään.

  • Ratkaisevan Dialogin työnohjauksien tavoitteena ei ole dialogi sen kaikessa filosofisessa merkityksessään, vaan hyödyntää mahdollisimman rikkaasti dialogisuuden elementtejä. Tapaamisten ohjaaminen dialogisen vuorovaikutuksen periaattein lisää työskentelyn turvallisuutta, rauhallisuutta ja keskittyneisyyttä.

Dialogisuus-sivun lähteenä käytetty: Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M., Soini, T. & Soininen J. . Työnohjauksen käsikirja. (2016). 
Dialogisen yhteistoiminnan lähtökohdat- luento 2021, DialogiAkatemia. Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja johtaminen - luentomateriaalit 2017, HY+.

bottom of page