top of page
WebTableAndJournal.png

asiantuntijoille.

Työnohjausta, jotta työsi olisi mielekästä 

ja tuottavaa.

> Tarjoaa sinulle konkreettisia keinoja oman työsi kehittämiseen.

 

> Jäsentää työntekoa ja kirkastaa tavoitteita.

 

> Ennaltaehkäisee kroonista stressiä ja tunnepohjaista väsymistä.  

 

> Virittää luovuutta ja ajattelun joustavuutta.

 

>> Lisää tuottavuutta ja työn mielekkyyttä.

Viekö työ asiantuntijaa vai asiantuntija työtä?

Elämme ajassa, jossa teollisesta yhteiskunnasta ja sen mukaisesta työelämästä on siirrytty kohti palvelu- ja tietotyötä, jonka yksi vahva piirre on, että yhä useampi työskentelee asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijuuden merkitys on korostunut myös käytännönläheisissä ammateissa. 

Asiantuntijalta odotetaan kykyä:

  • hallita suurta määrää tietoa ja taitoja sekä omaksua jatkuvasti uutta.

  • vastata itsenäisesti työnsä suorittamisesta.

  • tehdä monipuolista yhteistyötä.

  • toimia alituisesti uudistuvassa ja muuttuvassa työympäristössä.

Parhaimmillaan asiantuntijatyön itsenäisyys ja haasteet innostavat tarttumaan luovasti työhön ja kehittämään omaa osaamista. Ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa näkemään entistä kattavammin oman osaamisen laajuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia.

 

Asiantuntijan työ voi olla myös kuormittavaa ja ajaa kokeneenkin konkarin lyhytnäköiseen ja reaktiiviseen työtapaan. Oman toiminnan pohtimisen sijaan kiirehditään tilanteesta toiseen miettimättä, miten asiat liittyvät toisiinsa ja mihin toiminnalla tulisi pyrkiä. Työnohjaus voi auttaa juuri tällaisessa tilanteessa kokonaiskuvan hahmottamisessa ja mielekkäiden tavoitteiden asettamisessa.

Asiantuntijoille-sivun lähteenä käytetty: Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M., Soini, T. & Soininen J. . Työnohjauksen käsikirja. (2016).

Työnohjaus

Ohjattu reflektointi -ammatillisen pohdinnan voima ja viisaus.

Työnohjaus palvelee sinua asiantuntijatyösi kehittämisen työkaluna. Päämääränä on työn, työroolin ja ammatillisten suhteiden kehittäminen. Saat apua mm. oman työn laajempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, ammatilliseen kehittymiseen ja työyhteisösi haasteiden kohtaamiseen. Keskiössä on oman toiminnan kriittinen tarkastelu sekä sen luova ja ennakkoluuloton kehittäminen. Kyky monipuoliseen reflektioon on laadukkaan ammattityön ja sen kehittämisen tärkeimpiä edellytyksiä. 

Reflektio tarkoittaa oman toiminnan ja kokemuksen pohtimista paremman ymmärryksen saavuttamiseksi.

 

Työnohjaajan ammatillisuutta on toimia reflektion ohjaajana. Näin ollen reflektio ei jää pelkästään omien ajatusten ja tunteiden kuvailuksi, tunnepurkaukseksi tai liian suoraviivaiseksi oman työn arvioinniksi, vaan sen avulla työnohjaaja auttaa sinua asiantuntijana jäsentämään kokemuksia, hahmottamaan oman toimintasi syy-seuraussuhteita ja käsitteellistämään ilmiöiden oleellisia piirteitä. Näin kykenet tietoisesti vaikuttamaan toimintaasi ja ympäröiviin olosuhteisiin. Omassa työssä vaikuttavien laajempien ja yleisempien tekijöiden selkeämpi hahmottaminen auttaa esimerkiksi muutostilanteissa. Tällöin muutoksiin kyetään ottamaan tietoinen suhde ja niiden suuntiin voidaan vaikuttaa, eivätkä muutokset tunnu enää hallitsemattomalta ristiaallokolta. Tavoitteena on, että opit hyödyntämään ammatillista reflektiota myös ohjaustilanteiden ulkopuolella työsi arjessa. 

bottom of page